عربي中文EnglishFrançaisРусскийEspañol

Index to the Travaux Préparatoires

United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea (New York, 2008)

 

Introduction to the travaux préparatoires, index and consolidated drafts

Table of Concordance of Chapter and Article Numbers

 

Index to the Travaux Préparatoires

Contents

Convention in general Title Preamble
Chapter 1. General provisions (art.1-4) Chapter 2. Scope of application (art.5-7) Chapter 3. Electronic transport records (art.8-10)
Chapter 4. Obligations of the carrier (art.11-16) Chapter 5. Liability of the carrier for loss, damage or delay (art.17-23) Chapter 6. Additional provisions relating to particular stages of carriage (art.24-26)
Chapter 7. Obligations of the shipper to the carrier (art.27-34) Chapter 8. Transport documents and electronic transport records (art.35-42) Chapter 9. Delivery of the goods (art.43-49)
Chapter 10. Rights of the controlling party (art.50-56) Chapter 11. Transfer of rights (art.57-58) Chapter 12. Limits of liability (art.59-61)
Chapter 13. Time for suit (art. 62-65) Chapter 14. Jurisdiction (art. 66-74) Chapter 15. Arbitration (art.75-78)
Chapter 16. Validity of contractual terms (art.79-81) Chapter 17. Matters not governed by this Convention (art.82-86) Chapter 18. Final clauses (art.87-96)
Signature clause    

Index

Article

Reference

Paragraphs

Convention in general

   
  A/51/17 210-215
  A/53/17 260-267
  A/54/17 410-418
  A/55/17 416-427
  A/56/17 & Corr.1 (French only), Corr.2 (Spanish only), Corr.3 319-345
  A/CN.9/510 22-25
  A/57/17 & Corr. 1 (Spanish only) 210-224
  A/CN.9/SR.870 & Corr.1 50
  A/CN.9/SR.882 1-21
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 12-15, 297
[see also:]    
  A/CN.9/476 1-57
  A/CN.9/497 1-55
  A/58/17 205-208
  A/59/17 62-66
  A/60/17 180-184
  A/61/17 193-200
  A/62/17 179-184
  A/CN.9/658 4-8
  A/CN.9/658/Add.2 15-19
  A/CN.9/658/Add.5 1, 5-7, 12
  A/CN.9/658/Add.7 21
  A/CN.9/658/Add.8 67-72
  A/CN.9/658/Add.9 1-3
  A/CN.9/658/Add.10 1
  A/CN.9/658/Add.11 1
  A/CN.9/658/Add.12 1-3
  A/CN.9/658/Add.13 1-8
  A/CN.9/658/Add.14 & Corr.1 1-4
  A/CN.9/SR.877 & Corr.1 16-23
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.27  
  A/CN.9/WG.III/WP.28 & Add.1  
  A/CN.9/WG.III/WP.30 1-10, 21-22, 26-32
  A/CN.9/WG.III/WP.33  

Title

   
  A/CN.9/544 16-19
  A/CN.9/645 203-289
  A/CN.9/SR.865 & Corr.1 2, 12-25
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 293
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.36 2

Preamble

   
  A/CN.9/SR.880 & Corr.1 1-39
  A/CN.9/SR.882 2-3
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 294-296

Chapter 1. General provisions

   
[in general]    
  A/CN.9/510 72
[see also:]    
  A/CN.9/658/Add.8 1-3
  A/CN.9/497 23
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.93 2
Article 1. Definitions    
1(1) "Contract of carriage"    
  A/CN.9/510 83-85
  A/CN.9/576 29-34
  A/CN.9/621 18
  A/CN.9/645 17
  A/CN.9/SR.865 & Corr.1 35-50, 52-53
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 25
[see also:]    
  A/CN.9/544 53-75
  A/CN.9/572 81-86, 90, 105-109
  A/CN.9/576 52-54
  A/CN.9/658 10
  A/CN.9/658/Add.4 1
  A/CN.9/658/Add.13 9-14, 20
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 21-24
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.21/Add.1 Annex II: 15
  A/CN.9/WG.III/WP.36 6
  A/CN.9/WG.III/WP.40 4-7
  A/CN.9/WG.III/WP.44 1-2
  A/CN.9/WG.III/WP.51 7-10, 50-51
1(2) "Volume contract"    
  A/CN.9/576 52-56, 58
  A/CN.9/645 250-253
  A/CN.9/SR.866 & Corr.1 5-29
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 32-34
[see also:]    
  A/CN.9/544 78
  A/CN.9/572 57-104
  A/CN.9/594 154
  A/CN.9/621 154, 161-172
  A/CN.9/642 279-280
  A/CN.9/658 9, 11-15
  A/CN.9/658/Add.2 4-12
  A/CN.9/658/Add.4 1
  A/CN.9/658/Add.8 4
  A/CN.9/658/Add.14 & Corr.1 16-17
  A/CN.9/SR.877 & Corr.1 16
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.51 50-51
  A/CN.9/WG.III/WP.61 16-17
  A/CN.9/WG.III/WP.64 23-30
  A/CN.9/WG.III/WP.66 3-5, 10
  A/CN.9/WG.III/WP.88 Annex
1(3) "Liner transportation" & 1(4) "Non-liner transportation"  
  A/CN.9/576 57-58
  A/CN.9/645 19
  A/CN.9/SR.866 & Corr.1 1-2
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 27-28
[see also:]    
  A/CN.9/572 81-86, 90, 105-109
  A/CN.9/576 52-54
  A/CN.9/658/Add.4 1
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.44 1-2
  A/CN.9/WG.III/WP.51 7, 11-12, 52-53
1(5) "Carrier"    
  A/CN.9/510 73-74
  A/CN.9/621 17, 28-29
  A/CN.9/645 17
  A/CN.9/SR.865 & Corr.1 51-53
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 25
[see also:]    
  A/CN.9/658/Add.8 5
  A/CN.9/658/Add.14 & Corr.1 31
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.21/Add.1 Annex II: 11
1(6) "Performing party" & 1(7) "Maritime performing party"  
  A/CN.9/510 95-104
  A/CN.9/544 28-42
  A/CN.9/621 128-138, 141-153
  A/CN.9/645 61
  A/CN.9/SR.869 & Corr.1 28-34
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 79-81
[see also:]    
  A/CN.9/658/Add.8 6-7
  A/CN.9/658/Add.14 & Corr.1 5-7, 10-12
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.21/Add.1 Annex II: 22-24
  A/CN.9/WG.III/WP.36 3-4
  A/CN.9/WG.III/WP.84 1-3
  A/CN.9/WG.III/WP.90 1
1(8) "Shipper"    
  A/CN.9/510 106-107
  A/CN.9/621 17
  A/CN.9/645 17
  A/CN.9/SR.865 & Corr.1 51-53
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 25
[see also:]    
  A/CN.9/658/Add.8 8
  A/CN.9/658/Add.14 & Corr.1 32
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.21/Add.1 Annex II: 26
1(9) "Documentary shipper"    
  A/CN.9/621 254-256
  A/CN.9/645 103
  A/CN.9/SR.870 & Corr.1 52-55
  A/CN.9/SR.873 & Corr.1 26
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 106-107, 174
[see also:]    
  A/CN.9/658/Add.8 9
  A/CN.9/658/Add.14 & Corr.1 33
1(10) "Holder"    
  A/CN.9/510 91
  A/CN.9/576 181, 185
  A/CN.9/645 25
  A/CN.9/SR.866 & Corr.1 3-4
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 30
[see also:]    
  A/CN.9/576 207-210
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.21/Add.1 Annex II: 20
  A/CN.9/WG.III/WP.47 3
1(11) "Consignee"    
  A/CN.9/510 75-76
  A/CN.9/645 25
  A/CN.9/SR.866 & Corr.1 3-4
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 31
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.21/Add.1 Annex II: 12
1(12) "Right of control"    
  A/CN.9/510 105
  A/CN.9/645 169
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 184
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.21/Add.1 Annex II: 25
  A/CN.9/WG.III/WP.50/Rev.1 4-7
  A/CN.9/WG.III/WP.64 51-52
1(13) "Controlling party"    
  A/CN.9/510 87
  A/CN.9/645 170
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 184
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.21/Add.1 Annex II: 17
1(14) "Transport document"    
  A/CN.9/510 108-110
  A/CN.9/621 24-25
  A/CN.9/645 113-117
  A/CN.9/SR.872 & Corr.1 5-12
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 133-135
[see also:]    
  A/CN.9/658/Add.6 2
  A/CN.9/658/Add.8 10-11
  A/CN.9/658/Add.14 & Corr.1 10, 47
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.21/Add.1 Annex II: 27
  A/CN.9/WG.III/WP.103 6-7
1(15) "Negotiable transport document"  
  A/CN.9/510 93
  A/CN.9/621 24-25
  A/CN.9/645 118-121
  A/CN.9/SR.872 & Corr.1 13
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 136
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.21/Add.1 Annex II: 21
  A/CN.9/WG.III/WP.68 9-13
1(16) "Non-negotiable transport document"  
  A/CN.9/510 94
  A/CN.9/621 24-25
  A/CN.9/645 122
  A/CN.9/SR.872 & Corr.1 13
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 136
[see also:]    
  A/CN.9/658/Add.8 12
  A/CN.9/658/Add.14 & Corr.1 37-39
1(17) "Electronic communication"    
  A/CN.9/510 88
  A/CN.9/645 123-124
  A/CN.9/SR.865 & Corr.1 31-33
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 18-19
1(18) "Electronic transport record"    
  A/CN.9/576 182, 185
  A/CN.9/621 24-25
  A/CN.9/645 125
  A/CN.9/SR.866 & Corr.1 34
  A/CN.9/SR.872 & Corr.1 14-15
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 136
[see also:]    
  A/CN.9/510 88
  A/CN.9/576 207
  A/CN.9/658/Add.6 2-3
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.21/Add.1 Annex II: 18
  A/CN.9/WG.III/WP.47 3
1(19) "Negotiable electronic transport record"  
  A/CN.9/510 92
  A/CN.9/576 183, 185
  A/CN.9/621 24-25
  A/CN.9/645 126
  A/CN.9/SR.872 & Corr.1 16
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 136
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.47 3
1(20) "Non-negotiable electronic transport record"  
  A/CN.9/576 184-185
  A/CN.9/621 24-25
  A/CN.9/645 127
  A/CN.9/SR.872 & Corr.1 16
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 136
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.47 3
1(21) "Issuance" & 1(22) "Transfer"  
  A/CN.9/576 206-210
  A/CN.9/621 24-25
  A/CN.9/645 128-130, 160-161
  A/CN.9/SR.872 & Corr.1 16
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 136
[see also:]    
  A/CN.9/576 192-195
1(23) "Contract particulars"    
  A/CN.9/510 86
  A/CN.9/576 184-185
  A/CN.9/645 99
  A/CN.9/SR.870 & Corr.1 47-48
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 103-104
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.21/Add.1 Annex II: 16
  A/CN.9/WG.III/WP.47 3
1(24) "Goods"    
  A/CN.9/510 90
  A/CN.9/621 17
  A/CN.9/645 17
  A/CN.9/SR.869 & Corr.1 52-57
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 90-91
[see also:]    
  A/CN.9/658/Add.9 5-9
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.21/Add.1 Annex II: 19
1(25) "Ship"    
  A/CN.9/645 62
  A/CN.9/SR.869 & Corr.1 52, 57
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 90-91
[see also:]    
  A/CN.9/658/Add.8 13
  A/CN.9/658/Add.14 & Corr.1 40
1(26) "Container" & 1(27) "Vehicle"  
  A/CN.9/510 81-82
  A/CN.9/645 73-80, 92
  A/CN.9/SR.869 & Corr.1 52, 57
  A/CN.9/SR.871 & Corr.1 53-60
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 90-91
[see also:]    
  A/CN.9/SR.868 & Corr.1 11-25
  A/CN.9/658/Add.9 6-9
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.21/Add.1 Annex II: 14
  A/CN.9/WG.III/WP.102 1-8
1(28) "Freight"    
  A/CN.9/510 89
  A/CN.9/SR.872 & Corr.1 16
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 136
1(29) "Domicile"    
  A/CN.9/645 215
  A/CN.9/SR.875 & Corr.1 34-35
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 213
[see also:]    
  A/CN.9/576 115-116
1(30) "Competent court"    
  A/CN.9/591 & Corr.1 73
  A/CN.9/645 215
  A/CN.9/SR.875 & Corr.1 34-35
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 213
Article 2. Interpretation of this Convention  
  A/CN.9/621 10
  A/CN.9/645 13
  A/CN.9/SR.865 & Corr.1 26
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 16
[see also:]    
  A/CN.9/658/Add.8 14-15
  A/CN.9/658/Add.14 & Corr.1 41
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.39 4
Article 3. Form requirements    
  A/CN.9/576 190-191
  A/CN.9/621 11
  A/CN.9/645 14
  A/CN.9/SR.865 & Corr.1 27-30, 33
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 17-19
[see also:]    
  A/CN.9/658/Add.8 16
  A/CN.9/658/Add.14 & Corr.1 42-43
  A/CN.9/SR.865 & Corr.1 31-32
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.21/Add.1 Annex II: 31
  A/CN.9/WG.III/WP.47 6
Article 4. Applicability of defences and limits of liability  
  A/CN.9/525 101-105
  A/CN.9/552 88-91
  A/CN.9/621 12-17, 141-142, 149, 153
  A/CN.9/645 15
  A/CN.9/SR.865 & Corr.1 34
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 20
[see also:]    
  A/CN.9/621 89-97, 143-148
  A/CN.9/658/Add.4 2
  A/CN.9/658/Add.8 17
  A/CN.9/658/Add.14 & Corr.1 44
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.21/Add.1 Annex II: 88
  A/CN.9/WG.III/WP.39 10
  A/CN.9/WG.III/WP.93 3

Chapter 2. Scope of application

   
[in general]    
  A/CN.9/510 26-32
  A/CN.9/525 25-28
  A/CN.9/526 240-244
  A/CN.9/572 81-96, 105-109
  A/CN.9/576 10-13, 52-53
  A/CN.9/594 121-122
[see also:]    
  A/CN.9/497 24-27
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.23 1-12
  A/CN.9/WG.III/WP.29 1-185
  A/CN.9/WG.III/WP.34 5-9
  A/CN.9/WG.III/WP.36 6
  A/CN.9/WG.III/WP.97 1-6, 9-11
Article 5. General scope of application  
  A/CN.9/510 33-34
  A/CN.9/544 53-75
  A/CN.9/576 59-62
  A/CN.9/594 123-128
  A/CN.9/621 18
  A/CN.9/645 16-17
  A/CN.9/SR.865 & Corr.1 35-53
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 21-25
[see also:]    
  A/CN.9/572 81-90, 105-109
  A/CN.9/658 16-19
  A/CN.9/658/Add.11 3-5
  A/CN.9/658/Add.13 9-14, 20
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.21/Add.1 Annex II: 33-37
  A/CN.9/WG.III/WP.26 2
  A/CN.9/WG.III/WP.44 2-6
  A/CN.9/WG.III/WP.51 13-17, 26-28, 54-55
  A/CN.9/WG.III/WP.61 20-22
  A/CN.9/WG.III/WP.65 1-11
Article 6. Specific exclusions    
  A/CN.9/544 77-82, 84
  A/CN.9/576 63-66
  A/CN.9/594 129-133
  A/CN.9/621 19-21
  A/CN.9/645 18
  A/CN.9/SR.866 & Corr.1 1-2
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 26
[see also:]    
  A/CN.9/510 62-63
  A/CN.9/572 81-90, 105-109
  A/CN.9/658/Add.8 18
  A/CN.9/658/Add.14 & Corr.1 18
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.21/Add.1 Annex II: 38-40
  A/CN.9/WG.III/WP.40 8-15
  A/CN.9/WG.III/WP.44 3-4
  A/CN.9/WG.III/WP.51 18-25, 56-61, 85-86
  A/CN.9/WG.III/WP.61 24-35
  A/CN.9/WG.III/WP.64 23
  A/CN.9/WG.III/WP.66 3-9
  A/CN.9/WG.III/WP.70 6
  A/CN.9/WG.III/WP.87 Annex: Draft Article 6
  A/CN.9/WG.III/WP.93 4
Article 7. Application to certain parties  
  A/CN.9/544 83
  A/CN.9/576 35-44, 67-73
  A/CN.9/594 134-140
  A/CN.9/621 22
  A/CN.9/645 20-24
  A/CN.9/SR.866 & Corr.1 3-4
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 29
[see also:]    
  A/CN.9/572 91-96, 105-106
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.44 5-6
  A/CN.9/WG.III/WP.51 29-33, 71-74
  A/CN.9/WG.III/WP.61 36-43
  A/CN.9/WG.III/WP.66 7
  A/CN.9/WG.III/WP.70 6

Chapter 3. Electronic transport records

 
[in general]    
  A/CN.9/510 35-38
  A/CN.9/572 158-162
  A/CN.9/576 180-210
  A/CN.9/621 23-27
  A/CN.9/SR.866 & Corr.1 30-31
[see also:]    
  A/CN.9/658/Add.5 4
Article 8. Use and effect of electronic transport records  
  A/CN.9/576 186-187
  A/CN.9/645 27
  A/CN.9/SR.866 & Corr.1 30-32
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 35
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.21/Add.1 Annex II: 28
  A/CN.9/WG.III/WP.47 4
Article 9. Procedures for use of negotiable electronic transport records  
  A/CN.9/576 192-195
  A/CN.9/645 28
  A/CN.9/SR.866 & Corr.1 33
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 36
[see also:]    
  A/CN.9/576 206-210
  A/CN.9/658/Add.4 3
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.21/Add.1 Annex II: 32
  A/CN.9/WG.III/WP.47 7
Article 10. Replacement of negotiable transport document or negotiable electronic transport record
  A/CN.9/576 188-189
  A/CN.9/645 29
  A/CN.9/SR.866 & Corr.1 33
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 37
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.21/Add.1 Annex II: 29-30
  A/CN.9/WG.III/WP.47 5

Chapter 4. Obligations of the carrier

 
[in general]    
  A/CN.9/510 39
[see also:]    
  A/CN.9/497 28
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.30 23-25
  A/CN.9/WG.III/WP.97 7
Article 11. Carriage and delivery of the goods  
  A/CN.9/510 113-116
  A/CN.9/621 50-51
  A/CN.9/645 30
  A/CN.9/SR.866 & Corr.1 35
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 38
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.21/Add.1 Annex II: 47
Article 12. Period of responsibility of the carrier  
  A/CN.9/510 40
  A/CN.9/591 & Corr.1 190-208
  A/CN.9/621 28-33
  A/CN.9/645 31-38
  A/CN.9/SR.866 & Corr.1 36-72
  A/CN.9/SR.873 & Corr.1 45-52
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 39-44
[see also:]    
  Chapter 2. Scope of application [in general]
  A/CN.9/497 26-27
  A/CN.9/658 20-21
  A/CN.9/658/Add.8 19-20
  A/CN.9/658/Add.10 11-12
  A/CN.9/658/Add.11 6-7
  A/CN.9/658/Add.14 & Corr.1 19-20
  A/CN.9/SR.877 & Corr.1 20
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.21/Add.1 Annex II: 41-43
  A/CN.9/WG.III/WP.57 3-15
  A/CN.9/WG.III/WP.64 27-28, 64-65
Article 13. Specific obligations    
  A/CN.9/510 43, 117-127
  A/CN.9/591 & Corr.1 204-208
  A/CN.9/621 52-54
  A/CN.9/645 44-49
  A/CN.9/SR.867 & Corr.1 40-71
  A/CN.9/SR.868 & Corr.1 1-7
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 54-58
[see also:]    
  A/CN.9/658 24-26
  A/CN.9/658/Add.3 7
  A/CN.9/658/Add.8 22-25
  A/CN.9/658/Add.14 & Corr.1 22-23, 45
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.21/Add.1 Annex II: 49-50
  A/CN.9/WG.III/WP.57 10-15
  A/CN.9/WG.III/WP.64 27-29
Article 14. Specific obligations applicable to the voyage by sea  
  A/CN.9/510 43, 131-136
  A/CN.9/544 146-153
  A/CN.9/621 58-59
  A/CN.9/645 50-51
  A/CN.9/SR.868 & Corr.1 8-28
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 59-62
[see also:]    
  A/CN.9/658 27
  A/CN.9/658/Add.1 3-7
  A/CN.9/658/Add.7 1-2
  A/CN.9/658/Add.8 26-27
  A/CN.9/658/Add.9 10-12
  A/CN.9/658/Add.10 3
  A/CN.9/658/Add.14 & Corr.1 24
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.21/Add.1 Annex II: 53
  A/CN.9/WG.III/WP.36 11
Article 15. Goods that may become a danger  
  A/CN.9/510 128-130
  A/CN.9/621 55-57
  A/CN.9/645 52
  A/CN.9/SR.868 & Corr.1 29-37
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 63-65
[see also:]    
  A/CN.9/658/Add.8 28
  A/CN.9/658/Add.14 & Corr.1 46
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.21/Add.1 Annex II: 51-52
Article 16. Sacrifice of the goods during the voyage by sea  
  A/CN.9/510 137-143
  A/CN.9/544 154-157
  A/CN.9/621 60-62
  A/CN.9/645 53
  A/CN.9/SR.868 & Corr.1 38-39
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 66
[see also:]    
  A/CN.9/658 28-30
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.21/Add.1 Annex II: 54
  A/CN.9/WG.III/WP.36 11

Chapter 5. Liability of the carrier for loss, damage or delay

 
[in general]    
[see also:]    
  A/CN.9/497 29-32
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.30 13-15
  A/CN.9/WG.III/WP.34 13-17
  A/CN.9/WG.III/WP.73 24-27
Article 17. Basis of liability    
  A/CN.9/510 44-47
  A/CN.9/525 30-56
  A/CN.9/544 86-144
  A/CN.9/552 92-99
  A/CN.9/572 10-80
  A/CN.9/621 64-74
  A/CN.9/645 54-58
  A/CN.9/SR.868 & Corr.1 40-69
  A/CN.9/SR.869 & Corr.1 1-27
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 67-77
[see also:]    
  A/CN.9/658 31-37
  A/CN.9/658/Add.1 8-12
  A/CN.9/658/Add.5 2
  A/CN.9/658/Add.7 3-4
  A/CN.9/658/Add.8 29-30
  A/CN.9/658/Add.9 13-14
  A/CN.9/658/Add.10 3-4
  A/CN.9/658/Add.14 & Corr.1 25, 48
  A/CN.9/SR.865 & Corr.1 20
  A/CN.9/SR.867 & Corr.1 50
  A/CN.9/SR.868 & Corr.1 29-37
  A/CN.9/SR.874 & Corr.1 29-68
  A/CN.9/SR.875 & Corr.1 51-54
  A/CN.9/SR.877 & Corr.1 16
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.21/Add.1 Annex II: 55-64
  A/CN.9/WG.III/WP.36 7-10
  A/CN.9/WG.III/WP.39 11
  A/CN.9/WG.III/WP.41 1-24
  A/CN.9/WG.III/WP.74 1-28
  A/CN.9/WG.III/WP.87 Annex: Draft Article 17
  A/CN.9/WG.III/WP.93 6
Article 18. Liability of the carrier for other persons  
  A/CN.9/544 166-170
  A/CN.9/621 75-82
  A/CN.9/645 59
  A/CN.9/SR.869 & Corr.1 28-34
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 78
[see also:]    
  A/CN.9/621 141-153
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.21/Add.1 Annex II: 71-73
  A/CN.9/WG.III/WP.85 2-4
  A/CN.9/WG.III/WP.87 Annex: Draft Article 18
Article 19. Liability of maritime performing parties  
  A/CN.9/525 63-64
  A/CN.9/526 251-256
  A/CN.9/544 20-27, 159-165, 171-176
  A/CN.9/594 141-145
  A/CN.9/621 83-97, 141-142, 151-153
  A/CN.9/645 60
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 79-81
[see also:]    
  Article 4. Applicability of defences and limits of liability
  A/CN.9/621 143-150
  A/CN.9/658/Add.8 31
  A/CN.9/658/Add.11 9
  A/CN.9/658/Add.14 & Corr.1 49
  A/CN.9/SR.866 & Corr.1 49-51
  A/CN.9/SR.877 & Corr.1 20
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.21/Add.1 Annex II: 68-70, 74-75
  A/CN.9/WG.III/WP.25 3
  A/CN.9/WG.III/WP.36 12
  A/CN.9/WG.III/WP.39 2
  A/CN.9/WG.III/WP.61 44-45
  A/CN.9/WG.III/WP.87 Annex: Draft Article 19
Article 20. Joint and several liability  
  A/CN.9/544 177-180
  A/CN.9/552 11-17
  A/CN.9/621 98-105
  A/CN.9/645 63
  A/CN.9/SR.869 & Corr.1 35
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 82
[see also:]    
  A/CN.9/658/Add.4 4
  A/CN.9/658/Add.8 32-33
  A/CN.9/658/Add.14 & Corr.1 50
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.21/Add.1 Annex II: 76
  A/CN.9/WG.III/WP.93 7
Article 21. Delay    
  A/CN.9/525 65-69, 70
  A/CN.9/552 18-24
  A/CN.9/621 177-184
  A/CN.9/645 64-67
  A/CN.9/SR.869 & Corr.1 36-41
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 83-85
[see also:]    
  A/CN.9/594 199-207
  A/CN.9/658 38-39
  A/CN.9/658/Add.8 34
  A/CN.9/658/Add.11 10
  A/CN.9/658/Add.14/Corr.1 7
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.21/Add.1 Annex II: 77-78
  A/CN.9/WG.III/WP.30 12
  A/CN.9/WG.III/WP.34 39-40
  A/CN.9/WG.III/WP.39 3
  A/CN.9/WG.III/WP.74 1-28
  A/CN.9/WG.III/WP.91 1-33
  A/CN.9/WG.III/WP.93 8
Article 22. Calculation of compensation  
  A/CN.9/525 57-62
  A/CN.9/552 32-37
  A/CN.9/621 106-109
  A/CN.9/645 686
  A/CN.9/SR.869 & Corr.1 42-44
  A/CN.9/SR.882 5-6
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 86-87
[see also:]    
  A/CN.9/658/Add.8 35
  A/CN.9/658/Add.14 & Corr.1 51
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.21/Add.1 Annex II: 65-67
  A/CN.9/WG.III/WP.26 3
  A/CN.9/WG.III/WP.39 5
  A/CN.9/WG.III/WP.85 8
Article 23. Notice in case of loss, damage or delay  
  A/CN.9/525 93-100
  A/CN.9/552 63-87
  A/CN.9/621 110-117
  A/CN.9/645 69-71
  A/CN.9/SR.869 & Corr.1 45
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 88
[see also:]    
  A/CN.9/658 40
  A/CN.9/658/Add.2 14
  A/CN.9/658/Add.4 5
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.21/Add.1 Annex II: 87
  A/CN.9/WG.III/WP.39 9
  A/CN.9/WG.III/WP.93 9

Chapter 6. Additional provisions relating to particular stages of carriage

 
Article 24. Deviation    
  A/CN.9/525 71-75
  A/CN.9/552 100-102
  A/CN.9/621 118-119
  A/CN.9/645 72
  A/CN.9/SR.869 & Corr.1 46
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 89
[see also:]    
  A/CN.9/658/Add.4 6
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.21/Add.1 Annex II: 80
  A/CN.9/WG.III/WP.34 37-38
  A/CN.9/WG.III/WP.39 12
Article 25. Deck cargo on ships    
  A/CN.9/525 76-80
  A/CN.9/552 103-117
  A/CN.9/621 120-126
  A/CN.9/645 73-82
  A/CN.9/SR.869 & Corr.1 47-57
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 90-91
[see also:]    
  A/CN.9/658/Add.3 8-9
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.21/Add.1 Annex II: 81-83
  A/CN.9/WG.III/WP.39 13
Article 26. Carriage preceding or subsequent to sea carriage  
  A/CN.9/526 245-250
  A/CN.9/544 25
  A/CN.9/616 216-228
  A/CN.9/621 185-193, 201-203
  A/CN.9/645 83-87, 204
  A/CN.9/SR.870 & Corr.1 1-24, 49
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 92-98
[see also:]    
  Chapter 2. Scope of application [in general]
  A/CN.9/658 41-42
  A/CN.9/658/Add.7 5-6
  A/CN.9/658/Add.8 36
  A/CN.9/658/Add.11 11-12
  A/CN.9/658/Add.14/Corr.1 7
  A/CN.9/SR.878 & Corr.1 74
  A/CN.9/SR.877 & Corr.1 18, 21
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.21/Add.1 Annex II: 44
  A/CN.9/WG.III/WP.25 3
  A/CN.9/WG.III/WP.26 2
  A/CN.9/WG.III/WP.74 1-28
  A/CN.9/WG.III/WP.78 14-31
  A/CN.9/WG.III/WP.87 Annex: Draft Article 26
  A/CN.9/WG.III/WP.90 2
  A/CN.9/WG.III/WP.97 8

Chapter 7. Obligations of the shipper to the carrier

 
[in general]    
  A/CN.9/510 48-51
  A/CN.9/591 & Corr.1 104-108
  A/CN.9/594 173-174
[see also:]    
  A/CN.9/476 40-43
  A/CN.9/497 33
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.64 41-49
  A/CN.9/WG.III/WP.67 2-3
  A/CN.9/WG.III/WP.73 24-27
Article 27. Delivery for carriage    
  A/CN.9/510 145-148
  A/CN.9/552 118-123
  A/CN.9/591 & Corr.1 109-120
  A/CN.9/621 207-213
  A/CN.9/645 88-93
  A/CN.9/SR.870 & Corr.1 25
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 99
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.21/Add.1 Annex II: 90
  A/CN.9/WG.III/WP.39 14
  A/CN.9/WG.III/WP.55 2-9
  A/CN.9/WG.III/WP.67 4-9
  A/CN.9/WG.III/WP.87 Annex: Draft Article 27
Article 28. Cooperation of the shipper and the carrier in providing information and instructions
  A/CN.9/510 149-152
  A/CN.9/552 124-129
  A/CN.9/591 & Corr.1 121-127
  A/CN.9/594 175-186
  A/CN.9/621 214-216
  A/CN.9/645 94-95
  A/CN.9/SR.870 & Corr.1 25
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 100
[see also:]    
  A/CN.9/658/Add.8 37
  A/CN.9/658/Add.14 & Corr.1 52
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.21/Add.1 Annex II: 91
  A/CN.9/WG.III/WP.39 15
  A/CN.9/WG.III/WP.55 10-13
  A/CN.9/WG.III/WP.67 10-16
  A/CN.9/WG.III/WP.69 2-3, 7
  A/CN.9/WG.III/WP.93 10
Article 29. Shipper's obligation to provide information, instructions and documents
  A/CN.9/510 153-154
  A/CN.9/552 130-137
  A/CN.9/591 & Corr.1 128-135
  A/CN.9/594 187-194
  A/CN.9/621 217-219
  A/CN.9/645 96
  A/CN.9/SR.870 & Corr.1 25
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 101
[see also:]    
  A/CN.9/658 43-45
  A/CN.9/658/Add.8 37
  A/CN.9/658/Add.14 & Corr.1 52
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.21/Add.1 Annex II: 92
  A/CN.9/WG.III/WP.34 42-43
  A/CN.9/WG.III/WP.39 16-17
  A/CN.9/WG.III/WP.55 14-20
  A/CN.9/WG.III/WP.67 17-20
  A/CN.9/WG.III/WP.69 4-7
  A/CN.9/WG.III/WP.73 28
Article 30. Basis of shipper's liability to the carrier  
  A/CN.9/510 155-163
  A/CN.9/552 138-148
  A/CN.9/591 & Corr.1 136-153
  A/CN.9/594 199-207
  A/CN.9/616 83-133
  A/CN.9/621 220-243
  A/CN.9/645 97
  A/CN.9/SR.870 & Corr.1 25
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 102
[see also:]    
  A/CN.9/621 177-184
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.21/Add.1 Annex II: 93-95
  A/CN.9/WG.III/WP.39 18
  A/CN.9/WG.III/WP.55 21-29
  A/CN.9/WG.III/WP.67 21-25
  A/CN.9/WG.III/WP.69 8-14
  A/CN.9/WG.III/WP.73 28
  A/CN.9/WG.III/WP.74 1-28
  A/CN.9/WG.III/WP.93 11
Article 31. Information for compilation of contract particulars  
  A/CN.9/591 & Corr.1 128-135
  A/CN.9/621 244-248
  A/CN.9/645 98-99
  A/CN.9/SR.870 & Corr.1 26-48
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 103-104
[see also:]    
  A/CN.9/510 153-154
  A/CN.9/552 130-133
  A/CN.9/658/Add.11 13
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.55 14-20, 30-31
  A/CN.9/WG.III/WP.67 17-20
  A/CN.9/WG.III/WP.93 12
Article 32. Special rules on dangerous goods  
  A/CN.9/591 & Corr.1 157-170
  A/CN.9/594 195-198
  A/CN.9/621 249-253
  A/CN.9/645 100-101
  A/CN.9/SR.870 & Corr.1 51
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 105
[see also:]    
  A/CN.9/510 48-51
  A/CN.9/552 138-140, 146-148
  A/CN.9/658/Add.7 7-9
  A/CN.9/658/Add.11 14
  A/CN.9/SR.870 & Corr.1 26-48
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.39 19
  A/CN.9/WG.III/WP.55 32-33
  A/CN.9/WG.III/WP.64 47-49
  A/CN.9/WG.III/WP.67 27-31
  A/CN.9/WG.III/WP.69 15-16
  A/CN.9/WG.III/WP.87 Annex: Draft Article 32
  A/CN.9/WG.III/WP.93 13
Article 33. Assumption of shipper's rights and obligations by the documentary shipper
  A/CN.9/510 164
  A/CN.9/552 154-158
  A/CN.9/591 & Corr.1 171-175
  A/CN.9/621 254-256
  A/CN.9/645 102-103
  A/CN.9/SR.870 & Corr.1 52-55
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 106-107
[see also:]    
  A/CN.9/658/Add.11 15
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.21/Add.1 Annex II: 96-97
  A/CN.9/WG.III/WP.39 21
  A/CN.9/WG.III/WP.55 34-39
  A/CN.9/WG.III/WP.67 32-33
Article 34. Liability of the shipper for other persons  
  A/CN.9/510 165-170
  A/CN.9/552 159-161
  A/CN.9/591 & Corr.1 176-180
  A/CN.9/621 257-260
  A/CN.9/645 104-106
  A/CN.9/SR.870 & Corr.1 56
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 108
[see also:]    
  A/CN.9/658/Add.4 7
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.21/Add.1 Annex II: 98
  A/CN.9/WG.III/WP.39 22
  A/CN.9/WG.III/WP.55 40-41
  A/CN.9/WG.III/WP.67 34-38
  A/CN.9/WG.III/WP.93 14

Chapter 8. Transport documents and electronic transport records

 
[in general]    
  A/CN.9/594 216-217
  A/CN.9/621 264-265
[see also:]    
  A/CN.9/476 17-31
  A/CN.9/497 34-37
  A/CN.9/658/Add.5 4
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.21/Add.1 Annex II: 99
Article 35. Issuance of the transport document or the electronic transport record
  A/CN.9/526 25-26
  A/CN.9/594 218-224
  A/CN.9/621 266-268
  A/CN.9/645 109-130
  A/CN.9/SR.871 & Corr.1 1
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 111
[see also:]    
  A/CN.9/658/Add.8 39-40
  A/CN.9/658/Add.14 & Corr.1 53
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.21/Add.1 Annex II: 100
  A/CN.9/WG.III/WP.47 8
  A/CN.9/WG.III/WP.62 2-11
  A/CN.9/WG.III/WP.70 2
  A/CN.9/WG.III/WP.73 15
Article 36. Contract particulars    
  A/CN.9/526 27-31
  A/CN.9/594 225-233
  A/CN.9/621 269-277
  A/CN.9/645 131
  A/CN.9/SR.871 & Corr.1 2-42
  A/CN.9/SR.873 & Corr.1 56-58
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 112-121
[see also:]    
  A/CN.9/658/Add.1 13-15
  A/CN.9/658/Add.4 8
  A/CN.9/658/Add.8 41
  A/CN.9/658/Add.14 & Corr.1 54
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.21/Add.1 Annex II: 101-104
  A/CN.9/WG.III/WP.62 12-18
  A/CN.9/WG.III/WP.64 21
  A/CN.9/WG.III/WP.73 16
  A/CN.9/WG.III/WP.79 3
  A/CN.9/WG.III/WP.86 1-3
  A/CN.9/WG.III/WP.87 Annex: Draft Article 37
Article 37. Identity of the carrier    
  A/CN.9/526 56-60
  A/CN.9/621 278-288
  A/CN.9/645 132
  A/CN.9/SR.871 & Corr.1 43-45
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 122-123
[see also:]    
  A/CN.9/658/Add.8 42
  A/CN.9/658/Add.14 & Corr.1 55
  A/CN.9/SR.875 & Corr.1 23-28
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.21/Add.1 Annex II: 109
  A/CN.9/WG.III/WP.62 25-34
  A/CN.9/WG.III/WP.70 3-5
  A/CN.9/WG.III/WP.73 17-18
  A/CN.9/WG.III/WP.79 1-7
  A/CN.9/WG.III/WP.87 Annex: Draft Article 38
  A/CN.9/WG.III/WP.93 15
Article 38. Signature    
  A/CN.9/526 32
  A/CN.9/576 201-203
  A/CN.9/616 10-13
  A/CN.9/621 289-293
  A/CN.9/645 133
  A/CN.9/SR.871 & Corr.1 46-50
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 124-125
[see also:]    
  A/CN.9/576 206-210
  A/CN.9/658/Add.11 17
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.21/Add.1 Annex II: 105
  A/CN.9/WG.III/WP.47 9
  A/CN.9/WG.III/WP.62 19-24
Article 39. Deficiencies in the contract particulars  
  A/CN.9/526 33-34, 53-55, 61
  A/CN.9/616 14-28
  A/CN.9/621 294-297
  A/CN.9/645 134
  A/CN.9/SR.871 & Corr.1 51-52
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 126
[see also:]    
  A/CN.9/658/Add.8 43
  A/CN.9/658/Add.14/Corr.1 7
  A/CN.9/SR.871 & Corr.1 2-42
Article 40. Qualifying the information relating to the goods in the contract particulars
  A/CN.9/526 35-41
  A/CN.9/616 29-39
  A/CN.9/621 298-300
  A/CN.9/645 135-139
  A/CN.9/SR.871 & Corr.1 53-60
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 127-128
[see also:]    
  A/CN.9/658/Add.8 44
  A/CN.9/658/Add.9 15-16
  A/CN.9/658/Add.14 & Corr.1 56
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.21/Add.1 Annex II: 102, 106-107
  A/CN.9/WG.III/WP.62 35-41
  A/CN.9/WG.III/WP.73 19-21
  A/CN.9/WG.III/WP.87 Annex: Draft Article 41
Article 41. Evidentiary effect of the contract particulars  
  A/CN.9/526 44-48
  A/CN.9/616 45-68
  A/CN.9/621 301-302
  A/CN.9/642 9-14
  A/CN.9/645 140-142
  A/CN.9/SR.871 & Corr.1 38, 61-63
  A/CN.9/SR.872 & Corr.1 1-2
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 129-131
[see also:]    
  A/CN.9/658/Add.8 45
  A/CN.9/658/Add.9 17
  A/CN.9/658/Add.14 & Corr.1 57
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.21/Add.1 Annex II: 108
  A/CN.9/WG.III/WP.62 42-51
  A/CN.9/WG.III/WP.64 22
  A/CN.9/WG.III/WP.68 20-21
  A/CN.9/WG.III/WP.73 22-23
  A/CN.9/WG.III/WP.87 Annex: Draft Article 42
  A/CN.9/WG.III/WP.93 16
  A/CN.9/WG.III/WP.94 1
Article 42. "Freight prepaid"    
  A/CN.9/525 108-114
  A/CN.9/616 74-82
  A/CN.9/621 303-304
  A/CN.9/645 145-144
  A/CN.9/SR.872 & Corr.1 3
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 132
[see also:]    
  A/CN.9/497 38-40
  A/CN.9/658/Add.8 46
  A/CN.9/658/Add.14/Corr.1 7
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.21/Add.1 Annex II: 114
  A/CN.9/WG.III/WP.62 52-60

Chapter 9. Delivery of the goods

   
[in general]    
  A/CN.9/526 63-64
  A/CN.9/591 & Corr.1 188-189
  A/CN.9/594 79
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 137-138
[see also:]    
  A/CN.9/476 44-50
  A/CN.9/497 41-42
  A/CN.9/510 48-51
  A/CN.9/658/Add.3 11
  A/CN.9/658/Add.13 15-18, 20-21
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.21/Add.1 Annex II: 116-119
  A/CN.9/WG.III/WP.63 1-16
  A/CN.9/WG.III/WP.64 67
Article 43. Obligation to accept delivery  
  A/CN.9/526 65-72
  A/CN.9/591 & Corr.1 209-219
  A/CN.9/642 15-23
  A/CN.9/645 145-151
  A/CN.9/SR.872 & Corr.1 17-32
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 139-141
[see also:]    
  A/CN.9/658/Add.11 18
  A/CN.9/SR.874 & Corr.1 9-28
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.57 16-20, 46-48
  A/CN.9/WG.III/WP.93 17
  A/CN.9/WG.III/WP.94 2-3
Article 44. Obligation to acknowledge receipt  
  A/CN.9/526 73
  A/CN.9/591 & Corr.1 220-222
  A/CN.9/642 24
  A/CN.9/645 152
  A/CN.9/SR.872 & Corr.1 33
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 142
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.57 21
Article 45. Delivery when no negotiable transport document or negotiable electronic transport record is issued
  A/CN.9/526 74-77
  A/CN.9/591 & Corr.1 223-230
  A/CN.9/642 25-28
  A/CN.9/645 153
  A/CN.9/SR.872 & Corr.1 34-36
  A/CN.9/SR.873 & Corr.1 2-24
  A/CN.9/SR.879 & Corr.1 50-58
  A/CN.9/SR.881 & Corr.1 61-74
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 143-144, 166-168
[see also:]    
  A/CN.9/658/Add.8 47-48
  A/CN.9/658/Add.14 & Corr.1 14
  A/CN.9/SR.879 & Corr.1 1-49
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.57 22-24
  A/CN.9/WG.III/WP.64 68
  A/CN.9/WG.III/WP.68 15-16
  A/CN.9/WG.III/WP.87 Annex: Draft Article 46
Article 46. Delivery when a non-negotiable transport document that requires surrender is issued
  A/CN.9/594 208-215
  A/CN.9/642 29-35
  A/CN.9/645 154-156
  A/CN.9/SR.872 & Corr.1 37
  A/CN.9/SR.873 & Corr.1 2-24
  A/CN.9/SR.879 & Corr.1 50-58
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 145, 166-168
[see also:]    
  A/CN.9/SR.872 & Corr.1 50-69
  A/CN.9/SR.879 & Corr.1 1-49
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.93 18-19
Article 47. Delivery when a negotiable transport document or negotiable electronic transport record is issued
  A/CN.9/526 78-90
  A/CN.9/591 & Corr.1 231-239
  A/CN.9/594 80-89
  A/CN.9/642 42-67
  A/CN.9/645 158-161
  A/CN.9/SR.872 & Corr.1 38-69
  A/CN.9/SR.873 & Corr.1 2-24
  A/CN.9/SR.879 & Corr.1 1-49
  A/CN.9/SR.881 & Corr.1 61-74
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 146-165
[see also:]    
  A/CN.9/658 48-52
  A/CN.9/658/Add.6 5
  A/CN.9/658/Add.7 10-12
  A/CN.9/658/Add.8 49
  A/CN.9/658/Add.9 18-20
  A/CN.9/658/Add.13 16-17
  A/CN.9/658/Add.14/Corr.1 7
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.57 25-37
  A/CN.9/WG.III/WP.64 69-71
  A/CN.9/WG.III/WP.68 15-16
  A/CN.9/WG.III/WP.87 Annex: Draft Article 49
  A/CN.9/WG.III/WP.94 4-7
  A/CN.9/WG.III/WP.95 1-6
  A/CN.9/WG.III/WP.99 1-4, 7
Article 48. Goods remaining undelivered  
  A/CN.9/526 91-99
  A/CN.9/594 90-113
  A/CN.9/642 68-83
  A/CN.9/645 162-165
  A/CN.9/SR.873 & Corr.1 2-24
  A/CN.9/SR.879 & Corr.1 50-58
  A/CN.9/SR.882 9-10
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 169-172
[see also:]    
  A/CN.9/658/Add.9 21-22
  A/CN.9/658/Add.10 13
  A/CN.9/SR.875 & Corr.1 51-54
  A/CN.9/SR.879 & Corr.1 1-49
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 166-168
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.57 38-48
  A/CN.9/WG.III/WP.87 Annex: Draft Article 50
  A/CN.9/WG.III/WP.93 20
  A/CN.9/WG.III/WP.95 1-5, 7
  A/CN.9/WG.III/WP.99 4-6, 8
Article 49. Retention of goods    
  A/CN.9/594 114-117
  A/CN.9/642 84-85
  A/CN.9/645 166-167
  A/CN.9/SR.873 & Corr.1 25
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 173
[see also:]    
  A/CN.9/658/Add.4 9

Chapter 10. Rights of the controlling party

 
[in general]    
  A/CN.9/510 55-56
  A/CN.9/526 101
  A/CN.9/576 211
  A/CN.9/642 86-87
[see also:]    
  A/CN.9/476 51-52
  A/CN.9/497 43-46
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.21/Add.1 Annex II: 121-124
  A/CN.9/WG.III/WP.64 50
  A/CN.9/WG.III/WP.93 21
Article 50. Exercise and extent of right of control  
  A/CN.9/526 102-104
  A/CN.9/594 10-16, 68-71
  A/CN.9/642 88-89
  A/CN.9/645 168-170
  A/CN.9/SR.873 & Corr.1 27-34
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 175-176
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.50/Rev.1 4-7
  A/CN.9/WG.III/WP.64 51-52
  A/CN.9/WG.III/WP.93 22
Article 51. Identity of the controlling party and transfer of the right of control
  A/CN.9/526 105-113
  A/CN.9/594 23-45
  A/CN.9/642 90-96
  A/CN.9/645 171-172
  A/CN.9/SR.873 & Corr.1 35-39
  A/CN.9/SR.882 12-13
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 177-178
[see also:]    
  A/CN.9/658/Add.9 23
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.47 10
  A/CN.9/WG.III/WP.50/Rev.1 8-18
  A/CN.9/WG.III/WP.68 17-19
  A/CN.9/WG.III/WP.93 23-25
Article 52. Carrier's execution of instructions  
  A/CN.9/526 114-119
  A/CN.9/594 46-58
  A/CN.9/642 97-103
  A/CN.9/645 173
  A/CN.9/SR.873 & Corr.1 40
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 179
[see also:]    
  A/CN.9/658/Add.8 50
  A/CN.9/658/Add.14 & Corr.1 15, 58
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.64 60
  A/CN.9/WG.III/WP.87 Annex: Draft Article 54
  A/CN.9/WG.III/WP.93 26-27
Article 53. Deemed delivery    
  A/CN.9/526 120
  A/CN.9/594 59
  A/CN.9/642 104
  A/CN.9/645 174
  A/CN.9/SR.873 & Corr.1 40
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 180
Article 54. Variations to the contract of carriage  
  A/CN.9/594 17-22
  A/CN.9/642 105-107
  A/CN.9/645 175
  A/CN.9/SR.873 & Corr.1 40
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 181
[see also:]    
  A/CN.9/658/Add.8 51
  A/CN.9/658/Add.14 & Corr.1 59-60
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.64 53-59
Article 55. Providing additional information, instructions or documents to carrier
  A/CN.9/526 121-123
  A/CN.9/594 60-64
  A/CN.9/642 108-113
  A/CN.9/645 176
  A/CN.9/SR.873 & Corr.1 40
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 182
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.50/Rev.1 19-21
Article 56. Variation by agreement    
  A/CN.9/526 124-126
  A/CN.9/594 65-67
  A/CN.9/642 114
  A/CN.9/645 177
  A/CN.9/SR.873 & Corr.1 41-43
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 183
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.64 60

Chapter 11. Transfer of rights

   
[in general]    
  A/CN.9/510 57
  A/CN.9/526 128-129
  A/CN.9/576 212-213
  A/CN.9/594 72-78
  A/CN.9/642 115-118
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 185-187
[see also:]    
  A/CN.9/497 47-48
  A/CN.9/658/Add.13 19-20
  A/CN.9/SR.874 & Corr.1 4-8
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.21/Add.1 Annex II: 125
  A/CN.9/WG.III/WP.52 1-4
  A/CN.9/WG.III/WP.96 1-2
Article 57. When a negotiable transport document or negotiable electronic transport record is issued
  A/CN.9/526 130-134
  A/CN.9/642 119
  A/CN.9/645 178
  A/CN.9/SR.874 & Corr.1 4-8
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 188-189
[see also:]    
  A/CN.9/658/Add.8 52-54
  A/CN.9/658/Add.14 & Corr.1 26-27
  A/CN.9/658/Add.14/Corr.1 7
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.47 11
  A/CN.9/WG.III/WP.52 5, 10-12
  A/CN.9/WG.III/WP.93 28
  A/CN.9/WG.III/WP.96 3
Article 58. Liability of holder    
  A/CN.9/526 135-141
  A/CN.9/642 120-131
  A/CN.9/645 179-182
  A/CN.9/SR.874 & Corr.1 9-28
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 190-194
[see also:]    
  A/CN.9/658 53-55
  A/CN.9/SR.874 & Corr.1 6
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.21/Add.1 Annex II: 126-127
  A/CN.9/WG.III/WP.52 6-7, 13-21
  A/CN.9/WG.III/WP.64 61-63
  A/CN.9/WG.III/WP.87 Annex: Draft Article 60
  A/CN.9/WG.III/WP.93 29-30
  A/CN.9/WG.III/WP.96 4-8

Chapter 12. Limits of liability

   
[in general]    
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.30 16-19
  A/CN.9/WG.III/WP.34 10-12
  A/CN.9/WG.III/WP.53  
  A/CN.9/WG.III/WP.72 3-13
  A/CN.9/WG.III/WP.77 1-9
  A/CN.9/WG.III/WP.93 31
Article 59. Limits of liability    
  A/CN.9/525 81-85
  A/CN.9/526 257-263
  A/CN.9/552 38-44, 48-51
  A/CN.9/616 161-174, 177-180
  A/CN.9/642 133-166
  A/CN.9/645 183-203
  A/CN.9/SR.874 & Corr.1 29-68
  A/CN.9/SR.882 15-16
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 195-200
[see also:]    
  A/CN.9/526 264-267
  A/CN.9/544 44-50
  A/CN.9/552 45-47
  A/CN.9/616 175-176, 236-238
  A/CN.9/621 194-200
  A/CN.9/658 56-62
  A/CN.9/658/Add.2 13
  A/CN.9/658/Add.5 8-9
  A/CN.9/658/Add.7 13-16
  A/CN.9/658/Add.8 55-56
  A/CN.9/658/Add.10 5-8
  A/CN.9/658/Add.11 19
  A/CN.9/658/Add.14 & Corr.1 61-62
  A/CN.9/SR.871 & Corr.1 53-60
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.21/Add.1 Annex II: 84
  A/CN.9/WG.III/WP.26 3
  A/CN.9/WG.III/WP.39 6
  A/CN.9/WG.III/WP.64 14
  A/CN.9/WG.III/WP.72 14-18
  A/CN.9/WG.III/WP.73 29-32
  A/CN.9/WG.III/WP.83 3-4
  A/CN.9/WG.III/WP.87 Annex: Draft Article 62
  A/CN.9/WG.III/WP.93 32, 35
Article 60. Limits of liability for loss caused by delay  
  A/CN.9/525 69
  A/CN.9/552 25-31
  A/CN.9/616 181-194
  A/CN.9/645 205-207
  A/CN.9/SR.874 & Corr.1 69-72
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 201-202
[see also:]    
  A/CN.9/658 41-42
  A/CN.9/658/Add.5 8-9
  A/CN.9/658/Add.14 & Corr.1 62
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.21/Add.1 Annex II: 79
  A/CN.9/WG.III/WP.39 3
  A/CN.9/WG.III/WP.64 15-18
  A/CN.9/WG.III/WP.72 23-28
  A/CN.9/WG.III/WP.83 6-14
  A/CN.9/WG.III/WP.87 Annex: Draft Article 63
  A/CN.9/WG.III/WP.93 36
Article 61. Loss of the benefit of limitation of liability  
  A/CN.9/525 86-92
  A/CN.9/526 260-261, 267
  A/CN.9/552 52-62
  A/CN.9/616 195-204
  A/CN.9/645 208
  A/CN.9/SR.875 & Corr.1 1
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 203
[see also:]    
  A/CN.9/658/Add.8 57
  A/CN.9/658/Add.14 & Corr.1 63
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.21/Add.1 Annex II: 85-86
  A/CN.9/WG.III/WP.39 8
  A/CN.9/WG.III/WP.64 19
  A/CN.9/WG.III/WP.72 29-31
  A/CN.9/WG.III/WP.83 15-16

Chapter 13. Time for suit

   
[in general]    
  A/CN.9/510 60
  A/CN.9/526 164
  A/CN.9/616 119-126
[see also:]    
  A/CN.9/497 50
  A/CN.9/658/Add.14 & Corr.1 67
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.76 18
Article 62. Period of time for suit    
  A/CN.9/526 165-174
  A/CN.9/616 127-143, 153-155
  A/CN.9/642 209-210
  A/CN.9/SR.875 & Corr.1 2
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 204
[see also:]    
  A/CN.9/658/Add.8 58
  A/CN.9/658/Add.14 & Corr.1 64
  A/CN.9/SR.877 & Corr.1 19
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.21/Add.1 Annex II: 129-130
  A/CN.9/WG.III/WP.64 7-8
  A/CN.9/WG.III/WP.73 38
  A/CN.9/WG.III/WP.76 19-42, 52-54
Article 63. Extension of time for suit  
  A/CN.9/526 144-147
  A/CN.9/642 169-171
  A/CN.9/645 211
  A/CN.9/SR.875 & Corr.1 3-20
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 205-208
[see also:]    
  A/CN.9/658/Add.1 16-18
  A/CN.9/658/Add.8 58-59
  A/CN.9/658/Add.14 & Corr.1 64-65
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.21/Add.1 Annex II: 131
  A/CN.9/WG.III/WP.64 9
  A/CN.9/WG.III/WP.76 43-46
  A/CN.9/WG.III/WP.93 38-39
Article 64. Action for indemnity    
  A/CN.9/526 176-178
  A/CN.9/616 148-152
  A/CN.9/642 173-177
  A/CN.9/645 212
  A/CN.9/SR.875 & Corr.1 21-22
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 209
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.21/Add.1 Annex II: 132
  A/CN.9/WG.III/WP.64 10
  A/CN.9/WG.III/WP.73 39
  A/CN.9/WG.III/WP.76 47-51
Article 65. Actions against the person identified as the carrier  
  A/CN.9/526 179-182
  A/CN.9/616 156-157
  A/CN.9/642 178-179
  A/CN.9/645 213
  A/CN.9/SR.875 & Corr.1 23-28
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 210-211
[see also:]    
  A/CN.9/616 158-160
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.21/Add.1 Annex II: 133
  A/CN.9/WG.III/WP.64 12
  A/CN.9/WG.III/WP.73 40
  A/CN.9/WG.III/WP.76 55-57
  A/CN.9/WG.III/WP.93 40

Chapter 14. Jurisdiction

   
[in general]    
  A/CN.9/510 61
  A/CN.9/572 110-113
  A/CN.9/576 110
  A/CN.9/591 & Corr.1 9, 73-84
  A/CN.9/616 245, 253, 266
  A/CN.9/SR.875 & Corr.1 29-33
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 212
[see also:]    
  A/CN.9/497 51
  A/CN.9/616 246-252
  A/CN.9/658/Add.5 3
  A/CN.9/658/Add.10 9-10
  A/CN.9/SR.875 & Corr.1 36-39, 41-42, 56-59
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.34 30-35
  A/CN.9/WG.III/WP.75  
  A/CN.9/WG.III/WP.87 Annex: Chapter 15 - Jurisdiction
  A/CN.9/WG.III/WP.98 1-2
Article 66. Actions against the carrier  
  A/CN.9/572 114-136
  A/CN.9/576 111-124
  A/CN.9/591 & Corr.1 10-18, 73
  A/CN.9/616 254
  A/CN.9/642 181
  A/CN.9/645 214-215
  A/CN.9/SR.875 & Corr.1 34-35
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 213
[see also:]    
  A/CN.9/591 & Corr.1 74-75, 84
  A/CN.9/SR.875 & Corr.1 51-54
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.49 Annex
  A/CN.9/WG.III/WP.58 1-9
  A/CN.9/WG.III/WP.73 4
  A/CN.9/WG.III/WP.83 19-26
  A/CN.9/WG.III/WP.93 41
Article 67. Choice of court agreements  
  A/CN.9/576 156-168
  A/CN.9/591 & Corr.1 73-84
  A/CN.9/616 255-260
  A/CN.9/642 182-192
  A/CN.9/645 216-217
  A/CN.9/SR.875 & Corr.1 36-39
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 214-216
[see also:]    
  A/CN.9/572 130-136
  A/CN.9/658 63
  A/CN.9/658/Add.7 17-18
  A/CN.9/658/Add.8 60
  A/CN.9/658/Add.14 & Corr.1 66
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.66 15
  A/CN.9/WG.III/WP.73 5
  A/CN.9/WG.III/WP.82 4.1-4.1.3
  A/CN.9/WG.III/WP.83 19-26
  A/CN.9/WG.III/WP.93 42
  A/CN.9/WG.III/WP.98 3-14
Article 68. Actions against the maritime performing party  
  A/CN.9/576 125-128
  A/CN.9/591 & Corr.1 41-44, 73
  A/CN.9/616 261
  A/CN.9/642 193
  A/CN.9/645 219
  A/CN.9/SR.875 & Corr.1 40
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 217
[see also:]    
  A/CN.9/591 & Corr.1 74-75, 84
  A/CN.9/658 64
  A/CN.9/658/Add.8 61
  A/CN.9/658/Add.14 & Corr.1 28
  A/CN.9/SR.875 & Corr.1 51-54
Article 69. No additional bases of jurisdiction  
  A/CN.9/591 & Corr.1 45-46, 73
  A/CN.9/642 194
  A/CN.9/645 220
  A/CN.9/SR.875 & Corr.1 40
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 218
[see also:]    
  A/CN.9/591 & Corr.1 74-75, 84
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.49 Annex
  A/CN.9/WG.III/WP.54 5
  A/CN.9/WG.III/WP.59 7
  A/CN.9/WG.III/WP.93 43
Article 70. Arrest and provisional or protective measures  
  A/CN.9/572 137-141
  A/CN.9/576 129-142
  A/CN.9/591 & Corr.1 47-52, 73
  A/CN.9/616 262
  A/CN.9/642 195
  A/CN.9/645 221
  A/CN.9/SR.875 & Corr.1 41-42
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 219-220
[see also:]    
  A/CN.9/591 & Corr.1 74-75, 84
  A/CN.9/658/Add.8 62
  A/CN.9/658/Add.14 & Corr.1 29
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.49 Annex
  A/CN.9/WG.III/WP.73 8
Article 71. Consolidation and removal of actions  
  A/CN.9/576 147-152
  A/CN.9/591 & Corr.1 53-59, 73
  A/CN.9/616 263
  A/CN.9/642 196
  A/CN.9/645 222
  A/CN.9/SR.875 & Corr.1 44
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 221
[see also:]    
  A/CN.9/591 & Corr.1 74-75, 84
  A/CN.9/WG.III/WP.73 6
  A/CN.9/WG.III/WP.76 58-60
  A/CN.9/WG.III/WP.93 44
Article 72. Agreement after a dispute has arisen and jurisdiction when the defendant has entered an appearance
  A/CN.9/572 145-150
  A/CN.9/576 169-171
  A/CN.9/591 & Corr.1 60-69, 73
  A/CN.9/616 264
  A/CN.9/642 197-198
  A/CN.9/645 223
  A/CN.9/SR.875 & Corr.1 44
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 222
[see also:]    
  A/CN.9/591 & Corr.1 74-75, 84
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.49 Annex
  A/CN.9/WG.III/WP.54 5
  A/CN.9/WG.III/WP.59 7
Article 73. Recognition and enforcement  
  A/CN.9/576 172-175
  A/CN.9/591 & Corr.1 70-73
  A/CN.9/616 265-266
  A/CN.9/642 199-201
  A/CN.9/645 224
  A/CN.9/SR.875 & Corr.1 45-47
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 223-224
[see also:]    
  A/CN.9/658/Add.14 & Corr.1 68
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.82 4.2
  A/CN.9/WG.III/WP.93 45-47
Article 74. Application of chapter 14  
  A/CN.9/616 246-252
  A/CN.9/642 202-205
  A/CN.9/645 225
  A/CN.9/SR.875 & Corr.1 48-49
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 225
[see also:]    
  A/CN.9/SR.875 & Corr.1 29-33, 56-59
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.93 48

Chapter 15. Arbitration

   
[in general]    
  A/CN.9/572 151-157
  A/CN.9/576 176-179
  A/CN.9/591 & Corr.1 85-103
  A/CN.9/616 267-273, 279
  A/CN.9/SR.875 & Corr.1 50
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 226
[see also:]    
  A/CN.9/497 51
  A/CN.9/658/Add.5 3
  A/CN.9/658/Add.10 9-10
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.73 9
  A/CN.9/WG.III/WP.82 1-4
Article 75. Arbitration agreements    
  A/CN.9/591 & Corr.1 95-103
  A/CN.9/616 270, 274-275, 279
  A/CN.9/642 207-211
  A/CN.9/645 226-227
  A/CN.9/SR.875 & Corr.1 51-54, 56-59
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 227-228
[see also:]    
  A/CN.9/616 267-269, 271-273
  A/CN.9/658 65
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.45 1-9, 12-15, 20
  A/CN.9/WG.III/WP.49 Annex
  A/CN.9/WG.III/WP.59 5-6
  A/CN.9/WG.III/WP.73 10-12
  A/CN.9/WG.III/WP.82 4.3-5
  A/CN.9/WG.III/WP.87 Annex: Draft Article 78
  A/CN.9/WG.III/WP.93 49
Article 76. Arbitration agreement in non-liner transportation  
  A/CN.9/591 & Corr.1 95-98, 103
  A/CN.9/616 270, 276-277, 279
  A/CN.9/642 212-214
  A/CN.9/645 228-230
  A/CN.9/SR.875 & Corr.1 55
  A/CN.9/SR.876 & Corr.1 34-45
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 229-232
[see also:]    
  A/CN.9/616 267-269, 271-273
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.45 10-11
  A/CN.9/WG.III/WP.49 Annex
  A/CN.9/WG.III/WP.73 13-14
  A/CN.9/WG.III/WP.87 Annex: Draft Article 79
  A/CN.9/WG.III/WP.93 50-51
Article 77. Agreement to arbitrate after a dispute has arisen  
  A/CN.9/591 & Corr.1 95-97, 103
  A/CN.9/616 270, 279
  A/CN.9/642 215
  A/CN.9/645 231
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 233-234
[see also:]    
  A/CN.9/616 267-269, 271-273
  A/CN.9/658/Add.8 63
  A/CN.9/658/Add.14 & Corr.1 30
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.45 21
  A/CN.9/WG.III/WP.49 Annex
Article 78. Application of chapter 15  
  A/CN.9/616 270, 278-279
  A/CN.9/642 216-218
  A/CN.9/645 232
  A/CN.9/SR.875 & Corr.1 56-59
  A/CN.9/SR.882 17-18
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 235
[see also:]    
  A/CN.9/616 267-269, 271-273
  A/CN.9/SR.875 & Corr.1 50
  A/CN.9/WG.III/WP.93 52

Chapter 16. Validity of contractual terms

 
[in general]    
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.37 1-19
  A/CN.9/WG.III/WP.42 1-5
  A/CN.9/WG.III/WP.46 1-15
Article 79. General provisions    
  A/CN.9/526 204-215
  A/CN.9/576 45-51, 74-80
  A/CN.9/594 146-153
  A/CN.9/621 155-160
  A/CN.9/645 233-234
  A/CN.9/SR.870 & Corr.1 26-47
  A/CN.9/SR.875 & Corr.1 60-62
  A/CN.9/SR.876 & Corr.1 1-33
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 236-242
[see also:]    
  A/CN.9/658/Add.11 20
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.21/Add.1 Annex II: 135-136
  A/CN.9/WG.III/WP.51 41-46, 62-70, 75-78
  A/CN.9/WG.III/WP.61 46-48
  A/CN.9/WG.III/WP.87 Annex: Draft Article 88
  A/CN.9/WG.III/WP.93 54
Article 80. Special rules for volume contracts  
  A/CN.9/510 62-70
  A/CN.9/572 97-104
  A/CN.9/576 14-28, 81-104
  A/CN.9/594 154-170
  A/CN.9/621 154, 161-172
  A/CN.9/642 279-280
  A/CN.9/645 235-253
  A/CN.9/SR.866 & Corr.1 5-29
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 243-246
[see also:]    
  A/CN.9/612 1-15
  A/CN.9/658 9, 66-67
  A/CN.9/658/Add.2 4-12
  A/CN.9/658/Add.5 10-11
  A/CN.9/658/Add.7 19-20
  A/CN.9/658/Add.8 64
  A/CN.9/658/Add.11 21
  A/CN.9/658/Add.14 & Corr.1 69
  A/CN.9/SR.876 & Corr.1 1-33
  A/CN.9/SR.877 & Corr.1 16
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.51 62-70, 79-82
  A/CN.9/WG.III/WP.61 49-61
  A/CN.9/WG.III/WP.66 12-14
  A/CN.9/WG.III/WP.93 55
Article 81. Special rules for live animals and certain other goods  
  A/CN.9/526 216-218
  A/CN.9/576 105-109
  A/CN.9/594 171-172
  A/CN.9/621 173-176
  A/CN.9/645 254-255
  A/CN.9/SR.875 & Corr.1 63-65
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 247-248
[see also:]    
  A/CN.9/658/Add.6 6
  A/CN.9/658/Add.8 65
  A/CN.9/658/Add.14 & Corr.1 70-71
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.21/Add.1 Annex II: 137
  A/CN.9/WG.III/WP.51 41, 47, 83-84
  A/CN.9/WG.III/WP.61 62-67
  A/CN.9/WG.III/WP.83 17-18
  A/CN.9/WG.III/WP.90 3
  A/CN.9/WG.III/WP.93 55

Chapter 17. Matters not governed by this Convention

 
[in general]    
  A/CN.9/526 192-195
  A/CN.9/645 256
Article 82. International conventions governing the carriage of goods by other modes of transport
  A/CN.9/616 229-235
  A/CN.9/621 204-206
  A/CN.9/642 228-236
  A/CN.9/645 257-258
  A/CN.9/SR.876 & Corr.1 46-58
  A/CN.9/SR.878 & Corr.1 74-76
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 249-254
[see also:]    
  A/CN.9/658/Add.11 22
  A/CN.9/SR.877 & Corr.1 22
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.78 42-53
  A/CN.9/WG.III/WP.89 Annex
Article 83. Global limitation of liability  
  A/CN.9/526 196-197
  A/CN.9/642 237-238
  A/CN.9/645 259
  A/CN.9/SR.876 & Corr.1 59-73
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 255-258
Article 84. General average    
  A/CN.9/526 184-186
  A/CN.9/616 240
  A/CN.9/642 219-220
  A/CN.9/645 260
  A/CN.9/SR.876 & Corr.1 74-76
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 259-260
Article 85. Passengers and luggage    
  A/CN.9/526 198-199
  A/CN.9/642 239-243
  A/CN.9/645 261
  A/CN.9/SR.877 & Corr.1 1-3
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 261
Article 86. Damage caused by nuclear incident  
  A/CN.9/526 200-202
  A/CN.9/642 244-245
  A/CN.9/645 262-264
  A/CN.9/SR.877 & Corr.1 4-6
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 262

Chapter 18. Final clauses

   
Article 87. Depositary    
  A/CN.9/642 246
  A/CN.9/645 265
  A/CN.9/SR.877 & Corr.1 7
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 263
Article 88. Signature, ratification, acceptance, approval or accession  
  A/CN.9/642 247-251
  A/CN.9/645 266-267
  A/CN.9/SR.877 & Corr.1 8-13
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 264-267
Article 89. Denunciation of other conventions  
  A/CN.9/642 221-227
  A/CN.9/645 268-269
  A/CN.9/SR.877 & Corr.1 14
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 268
[see also:]    
  A/CN.9/658/Add.8 66
[working papers:]    
  A/CN.9/WG.III/WP.78 3-7
  A/CN.9/WG.III/WP.93 53
Article 90. Reservations    
  A/CN.9/642 252-254
  A/CN.9/645 270
  A/CN.9/SR.877 & Corr.1 15-60
  A/CN.9/SR.878 & Corr.1 1-24
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 269-278
[see also:]    
  A/CN.9/658/Add.1 19-24
  A/CN.9/SR.878 & Corr.1 25-48
Article 91. Procedure and effect of declarations  
  A/CN.9/642 255-261
  A/CN.9/645 271-272
  A/CN.9/SR.878 & Corr.1 49-54
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 279-280
Article 92. Effect in domestic territorial units  
  A/CN.9/642 262
  A/CN.9/645 273
  A/CN.9/SR.878 & Corr.1 55-61
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 281-284
Article 93. Participation by regional economic integration organizations  
  A/CN.9/591 & Corr.1 73
  A/CN.9/642 263
  A/CN.9/645 274
  A/CN.9/SR.878 & Corr.1 62-72
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 285-287
[see also:]    
  A/CN.9/591 & Corr.1 74-75, 84
Article 94. Entry into force    
  A/CN.9/642 264-271
  A/CN.9/645 275-278
  A/CN.9/SR.878 & Corr.1 73
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 288
Article 95. Revision and amendment  
  A/CN.9/642 272-274
  A/CN.9/645 279-280
  A/CN.9/SR.878 & Corr.1 73
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 289
Article 96. Denunciation of this Convention  
  A/CN.9/642 278
  A/CN.9/645 281-282
  A/CN.9/SR.878 & Corr.1 73
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 290

Signature clause

   
  A/CN.9/SR.882 20
  A/63/17 & Corr.1, Corr.2 (French only) 291-292